Deklaracje

Deklaracja jest podstawowym dokumentem nowego systemu, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?

Obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele i zarządcy nieruchomości. Przez „właścicieli nieruchomości” należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomościami.

  • Jeśli mieszkasz w bloku

Właściciele mieszkań i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracje w imieniu mieszkańców, składają zarządcy nieruchomości wspólnej lub innego podmiotu władającego nieruchomością. Spółdzielnia albo wspólnota powinna ustalić z mieszkańcami, czy będą segregować odpady czy też nie. 

  • Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości. W sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie, deklarację wypełnia tylko jedno z nich. Indywidualnie deklarację muszą złożyć, prócz właścicieli domów jednorodzinnych, również członkowie wspólnot mieszkaniowych, dla których nie został wybrany zarząd.

  • Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości niezamieszkałej
    W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, deklarację składa zarządca nieruchomości lub inny podmiot władający nieruchomością. Nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, szkoły, szpitale, domy opieki, parki, cmentarze itp.

Kiedy należy złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. Deklarację należy złożyć również w terminie 14 dni od zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub gdy zmieni się określona w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości.

Kiedy zmiana Deklaracji?

W przypadku gdy ulegną zmianie dane osobowe  właściciela nieruchomości (np. nazwisko, adres zamieszkania), należy złożyć korektę deklaracji. Natomiast w przypadku kiedy zmieniamy dane mające wpływ na wysokość opłaty (np. sposób zbierania odpadów, liczbę osób) wtedy składamy deklarację zmieniającą. Ważne jest aby zaznaczyć czas zaistnienia zmiany ponieważ zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Przy składaniu każdej korekty, jak i deklaracji zmieniającej, należy złożyć dodatkowo pismo uzasadniające, w którym należy wyjaśnić powód nastąpienia korekty lub zmiany.

Deklarację można pobrać z www.zkgpch.pl i wypełniony druk złożyć w biurze Związku lub odesłać pocztą. W przypadku trudności z wypełnieniem deklaracji, należy zwrócić się o pomoc do pracowników Związku lub skorzystać z instrukcji wypełniania dostępnych na naszej stronie.

wzór  deklaracja-zamieszkala

 wzór deklaracja-niezamieszkala

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego