Odpady poremontowe

Odpady budowlane powstające podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w mieszkaniach, stanowią również cenny surowiec wtórny. Głównym składnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Materiały te po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane, mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg. Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym. Natomiast jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt. Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się na zasadzie zamówienia indywidualnego, czyli „usługi na telefon”, pamiętając, że odpady należy gromadzić w odpowiednich kontenerach, które mogą zostać dostarczone i być odebrane przez firmę wywozową lub usuwać poprzez samodzielne dostarczenie przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Osnowie.

W zamian za ponoszoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • w punkcie selektywnego zbierania odpadów nieodpłatnie odebrane zostaną selektywnie zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500kg/rok od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielolokalowej rozumie się przez to jeden samodzielny lokal).

Po przekroczeniu opisanego powyżej limitu odbioru tego typu odpadów, opłata wg cennika, oraz każdy właściciel nieruchomości może skorzystać z usługi dodatkowej polegającej na odebraniu przez firmę wywozową odpadu za dodatkową opłatą.

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego