Nowy System Gospodarowania Odpadami

Szanowni mieszkańcy,

W związku z znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwaloną 1 lipca 2011r., z dniem 1 lipca 2013 r obowiązywać będą nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego przejął obowiązki własne gmin w zakresie gospodarowania odpadami wchodzących w skład Związku tj.: Chełmno, Stolno, Lisewo, Papowo Biskupie, Kijewo Królewskie oraz Unisław. To właśnie Związek odpowiada za zorganizowanie odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Nowy system obejmuje zarówno nieruchomości zamieszkałe (np. domy jednorodzinne, kamienice, bloki itp.) jak i nieruchomości niezamieszkałe (np. sklepy, punkty usługowe, urzędy itp.).

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, wyposaży Państwa nieruchomość w potrzebne pojemniki oraz worki do zbierania odpadów.

Odpady komunalne odbierane będą od wszystkich mieszkańców Związku z następującą częstotliwością:

 1. 1 raz na 2 tygodnie – zmieszane odpady komunalne

 2. 1 raz na 2 tygodnie – odpady biodegradowalne Uwaga: odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone z ogrodów i parków odbierane będą 1 raz w miesiącu, odbiór tylko w okresie od Kwietnia do Listopada

 3. 1 raz w miesiącu – odpady segregowane

W związku z wchodzącymi w dniu 1 lipca br. zmianami zachęcamy Państwa do gromadzenia odpadów w sposób selektywny.

Segregując odpady zapłacisz niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !

W jaki sposób prowadzimy segregację ?

Do pojemników bądź worków w odpowiednich kolorach wrzucamy:

 1. Worki w KOLORZE ŻÓŁTYM Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe –                        oznakowanie „Metale i tworzywa sztuczne”

– butelki po napojach,

– opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),

– opakowania po produktach spożywczych,

– plastikowe zakrętki,

– plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,

– plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,

– styropian,

– puszki po napojach, sokach,

– puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),

– złom żelazny i metale kolorowe,

– metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,

– folia aluminiowa,

– kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe

 

Nie wrzucamy:

– strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,

– odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

– nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach,

– zużytych baterii i akumulatorów,

– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

– innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

 1. Worki w KOLORZE NIEBIESKIM papier i tektura – oznakowanie  „Papier”

– opakowania z papieru lub tektury,

– gazety i czasopisma,

– katalogi, prospekty, foldery,

– papier szkolny i biurowy,

– książki i zeszyty,

– torebki papierowe,

– papier pakowy.

 

Nie wrzucamy:

– papieru powlekanego folią i kalką,

– kartonów po mleku i napojach,

– pieluch jednorazowych i podpasek,

– worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

– tapet,

– innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

 1. Pojemniki bądź worki w KOLORZE ZIELONYM opakowania szklane – oznakowanie  „Szkło”

– butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

– butelki po napojach alkoholowych,

– szklane opakowania po kosmetykach.

 

Nie wrzucamy:

– szkła stołowego – żaroodpornego,

– ceramiki, doniczek,

– zniczy z zawartością wosku,

– żarówek i świetlówek,

– szkła kryształowego,

– reflektorów,

– nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,

– termometrów i strzykawek,

– monitorów i lamp telewizyjnych,

– szyb okiennych i zbrojonych,

– szyb samochodowych,

– luster i witraży,

– fajansu i porcelany,

– innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

WSZYSTKIE ODPADY OPAKOWANIOWE WRZUCAMY BEZ ZAWARTOŚCI !!! NIE TRZEBA ICH MYĆ I ZRYWAĆ ETYKIET !!!

Odpady komunalne, obierane poza systemem pojemnikowym/ workowym, przyjmowane będą od mieszkańców Związku Gmin nieodpłatnie wg limitów określonych Uchwałą Nr III/16/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmować będzie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych w piątki od godz. 10 00 do 18 00 .

Do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przyjmowane będą:

 • Chemikalia powstające w gospodarstwach domowych (do 10 l /rok)
 • Szkło (bez limitów)
 • Papier, tektura (bez limitów)
 • Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (bez limitów)
 • Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (limit 32 worki)
 • Odpady ulegające biodegradacji z terenów zielonych (200 kg/rok)
 • Przeterminowane leki (1kg/rok)
 • Zużyte baterie i akumulatory (1 szt. akumulator samochodowy, 3 kg innych akumulatorów i baterii)
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (2 szt. elektroodpadów „dużych”, 5 szt. elektroodpadów „małych”)
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe (3 szt. Odpadów „dużych”, do 7 szt. „małych”)
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe (typu gruz ceglany, betonowy do 500 kg /rok))
 • Zużyte opony (4 szt./rok)

W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego:

wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych;

zapewni utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

odbierze wytworzone odpady komunalne;

zapewni odbiór odpadów problemowych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz organizowanych zbiórkach objazdowych.

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego