Obowiązek sprawozdawczy

Związek Komunalny jest zobowiązany, na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które jest opracowywane na podstawie sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Związku Komunalnego.

Sprawozdanie winno zostać przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Wśród informacji, które sprawozdanie powinno zawierać jest m.in. wskazanie osiągniętego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku.

Korzystając z danych przekazanych w sprawozdaniach kwartalnych przez przedsiębiorców oraz stosownych rozporządzeń oblicza się wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Załączniki sprawozdania z poszczególnych gmin:

Gmina Chełmno sprawozdanie gmin Chełmno
Gmina Kijewo Królewskie sprawozdanie gmina Kijewo Królewskie
Gmina Lisewo sprawozdanie gmina Lisewo
Gmina Papowo Biskupie sprawozdanie gmina Papowo Biskupie
Gmina Stolno sprawozdanie gmina Stolno
Gmina Unisław sprawozdanie gmina Unisław

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego