Założenia nowego systemu

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ministerstwo Środowiska nowe przepisy określa mianem „rewolucji śmieciowej”. Dla gmin oznacza to realne przejęcie „władzy” nad odpadami komunalnymi, a dla przeciętnego Polaka szansę na poprawę komfortu życia i stanu środowiska. 

 Jakie w związku z tym czekają nas zmiany?

Cel wprowadzania zmian

 • objęcie systemem wszystkich mieszkańców gminy, a w efekcie likwidacja zjawiska dzikich wysypisk oraz spalania odpadów komunalnych w piecach domowych, a tym samym poprawa stanu środowiska,

 • ograniczenie składowania odpadów komunalnych na składowiskach odpadów, 

 • upowszechnienie segregacji „u źródła”,

 • powstanie nowych instalacji i zakładów do zagospodarowania odpadów.

Jak będzie działał system gminny

 • „Właścicielem” śmieci będzie gmina ( w naszym przypadku obowiązek ten przejął Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego), a nie jak do tej pory przedsiębiorstwo, z którym właściciel nieruchomości podpisywał umowę na ich wywóz,

 • Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia oraz wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminie złożenia pierwszej deklaracji, którą zobowiązany jest złożyć każdy z właścicieli nieruchomości,

 • Wysokość opłaty – zgodnie z ustawą – ustalona w oparciu o koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Komunalnego. Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego uchwałą nr VII/29/2015 przyjęło wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów posegregowanych przez mieszkańców będzie niższa,

 • Przedsiębiorca (firma ZUM z siedzibą w Chełmnie przy ul. Przemysłowej 8), wyłoniony przez Związek w drodze przetargu, odbiera odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców. Związek Komunalny sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez odbierającego,

 • Związek Komunalny ma obowiązek tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazania miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Podstawowe obowiązki właściciela nieruchomości

 • złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • selektywne zbieranie odpadów

 • uiszczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalny

Jak segregować odpady?

Sprawdź nowe zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoś problem z odpadami

Wypełnij formularz i zgłoś problem z odpadami.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania.

Copyrights © 2013 Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego